5. Nöronutrisyon & 10. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu

NYB - NÖRONUTRİSYON 2023


 
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİP EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA MALNUTRİSYON VE KIRILGANLIĞIN, MORBİDİTE VE MORTALİTEYE ETKİSİ
ÖZLEM ÖNER 1 VOLKAN HANCI 1 MEHMET ÇAĞATAY GÜRKÖK 3 HAKAN AKTUNA 4 F. MERVE BALCIOĞLU 5 BEGÜM ERGAN 6 ERDEM YAKA 7 ALİ NECATİ GÖKMEN 2

1- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ABD, YOĞUN BAKIM BD
2- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ABD, YOĞUN BAKIM BD
3- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GENEL CERRAHİ ABD,YOĞUN BAKIM BD
4- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD,
5- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD,
6- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD, YOĞUN BAKIM BD
7- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ABD, YOĞUN BAKIM BD
 
Özet:

 

Giriş:

 

Yaşlı nüfusun artması ile beraber yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul edilen savunmasız yaşlı hasta popülasyonun sayısı ve yatış günü artmaktadır. Yaşlı hastalarda karşılaşılan önemli sorunlardan birisi; kognitif gerilik, komorbid hastalıklar, polifarmasi, depresyon, anoreksi gibi nedenlerle oral alımın engellenmesi ve beslenmenin bozulmasıdır. Geriatrik popülasyonu savunmasız hale getiren bir diğer önemli sorun ise kırılganlıktır. Fraility ,birçok fizyolojik sistemde meydana gelen kümülatif bozulma
sonucunda organizmanın stres durumlarına karşı direncinin ve fizyolojik rezervininin
azalmasıyla karakterize çok boyutlu bir biyolojik sendrom şeklinde tanımlanmaktadır.

Geriatrik hastalarda hem malnütrisyon hem de kırılganlık risk değerlendirmesinin düzenli olarak yapılması, her iki durumun da erken tanı ve tedavisi için önemlidir. Bu çalışmadaki amacımız; cerrahi herhangi bir patolojisi olmayan dahili bilimler yoğun bakım ünitesinde takip edilen geriatrik hastalardaki malnütrisyonun ve kırılganlığın çeşitli tarama araçları, antropometrik ölçümler ve klinik durum değerlendirmesi yapılarak, mortalite ve morbiditeye olan etkisini araştırmaktır.

 

Materyal ve metod:

Çalışmamız prospektif, tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmadır. Çalışmaya Yerel Etik Kurulundan onay alındıktan sonra üç aylık dönemde, Dahili  bilimler yoğun bakım ünitesine  kabul edilen 65 yaş üstü geriatrik hastalar dahil edildi.  Hastaların malnutrisyon riski; Subjektif Global Değerlendirme (SGA), Beslenme Risk Taraması (NRS)-2002, Mini Beslenme Değerlendirmesi (MNA), modifiye NUTRIC skoru, antropometrik ölçümler ile değerlendirildi. Ayrıca olguların kırılganlık durumları Edmonton kırılganlık skalası ve Klinik kırılganlık skalaları ile tarandı. Hastaların  malnutrisyon riskleri, kırılganlık durumları ile mortalite ve morbidite oranları arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı.

 

Bulgular:

Çalışmaya 96 geriatrik hasta dahil edildi. Hastaların 45’i (46.9%) 65-74 yaş arası, 34’ü (%35.4) 75-84 yaş arası ve 17’i (17.7%) ise 85 yaşın üzerinde idi. Olguların %50 si kadındı. Nutrisyon değerlendirme araçları (NRS-2002, MNA, SGA ve mNUTRIC skor) ve fraility değerlendirme araçlarına göre (Edmonton  Kırılganlık skoru ve Klinik frailite indexi) malnutre ve frail olan hastalarda, yoğun bakım mortalite oranı yüksek olarak bulundu (p<0.001).  

 

Sonuç:

Malnutre ve kırılgan dahili geriatrik hastaların yoğun bakım mortalite oranı anlamlı olarak yüksek bulundu. Malnutriyon ve kırılganlık riskini tarama araçlarından hangisinin altın standart

olduğu konusunda  fikir birliği yoktur. Bu konuda ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar:

 

 

1.          Elke, G.; Hartl, W.H.; Kreymann, K.G.; Adolph, M.; Felbinger, T.W.; Graf, T.; de Heer, G.; Heller, A.R.; Kampa, U.; Mayer, K.; et al. Clinical Nutrition in Critical Care Medicine—Guideline of the German Society for Nutritional Medicine (DGEM). Clin. Nutr. ESPEN 201933, 220–275.

2.          Singer, P.; Blaser, A.R.; Berger, M.M.; Alhazzani, W.; Calder, P.C.; Casaer, M.; Hiesmayr, M.; Mayer, K.; Montejo, J.C.; Pichard, C.; et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clin. Nutr. 201838, 48–79.

3.          McClave, S.A.; Taylor, B.E.; Martindale, R.G.; Warren, M.M.; Johnson, D.R.; Braunschweig, C.; McCarthy, M.S.; Davanos, E.; Rice, T.W.; Cresci, G.A.; et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). J. Parenter. Enter. Nutr. 201640, 159–211.

4.          Reintam Blaser, A.; Starkopf, J.; Alhazzani, W.; Berger, M.M.; Casaer, M.P.; Deane, A.M.; Fruhwald, S.; Hiesmayr, M.; Ichai, C.; Jakob, S.M.; et al. Early enteral nutrition in critically ill patients: ESICM clinical practice guidelines. Intensive Care Med. 201743, 380–398.

5.          Rhodes, A.; Evans, L.E.; Alhazzani, W.; Levy, M.M.; Antonelli, M.; Ferrer, R.; Kumar, A.; Sevransky, J.E.; Sprung, C.L.; Nunnally, M.E.; et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Crit. Care Med. 201745, 486–552.